Άρθρο 41
Οι διατάξεις της παρούσας σύμβασης δεν θίγουν άλλες ευνοικότερες διατάξεις


Καμιά από τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης δεν θίγει διατάξεις ευνοϊκότερες για την πραγματοποίηση των δικαιωμάτων του παιδιού και οι οποίες είναι δυνατόν να περιέχονται:α) Στη νομοθεσία ενός Συμβαλλόμενου Κράτους ήβ) Στο ισχύον για το Κράτος αυτό διεθνές δίκαιο.