Άρθρο 33
Τα κατάλληλα μέτρα προστασίας ως προς τις ναρκωτικές ουσίες

#33: Δικαίωμα για προστασία των παιδιών από παράνομη χρήση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών καθώς και για να τα εμποδίσουν από τη χρησιμοποίησή τους στη παραγωγή και διακίνηση των ουσιών αυτών.


Τα Συμβαλλόμενα Κράτη παίρνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων νομοθετικών, διοικητικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών μέτρων, για να προστατεύσουν τα παιδιά από την παράνομη χρήση ναρκωτικών και ψυχότροπων ουσιών, όπως αυτές προσδιορίζονται στις σχετικές διεθνείς συμβάσεις, και για να εμποδίσουν τη χρησιμοποίηση των παιδιών στην παραγωγή και την παράνομη διακίνηση αυτών των ουσιών.33.jpg